Ashtanga Chants

Opening Chant

Om
Vande Gurunam charanaravinde
Sandarshita svatmasukhava bhode
Nishreyase Jangalakaya Mane
Samsara halahala mohashantiye

Abahu Purushakaram
Shankachakra Asi Dharinam
Sahasra Shirasam Swetam
Pranamami Patanjalim
Om

Closing Chant

Om
Svasthi Praja Bhyaha Pari Pala Yantam
Nya Yena Margena Mahim Mahishaha
Go Brahmanebhyaha Shubamastu Nityam
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu
Om Shanti Shanti Shantihi